Keholliset viestit ja sosiaaliset vuorovaikutustaitomme vaikuttavat muiden ihmisten toimintaan suhteessa meihin.” 

Kuntoutuspalvelut Lohtu – toiminnallisia ja elämyksellisiä kuntoutuspalveluita

SomeBody® on Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitetty toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen ohjaustyön työväline. Menetelmää voidaan käyttää ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan työssä. Menetelmässä on paljon samoja elementtejä kuin traumapsykoterapiassa, jota käytetään traumasta kärsiville.

Menetelmän tavoitteena on tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tai kasvua ja kehitystä. Lisäksi sillä pyritään tukemaan ohjattavan kehotietoisuutta, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja, jotka vahvistavat ja eheyttävät ohjattavan minäkuvaa, itsetuntoa ja toimintakykyä hänen omassa arjessaan ja sosiaalisessa toimintaympäristössään. 

Kohdennetuilla SomeBody® -ryhmillä saat runsaasti tietoa ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiasi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Huomionarvoista on, että myös miehet ovat osallistuneet toiminnallisiin SomeBody® -ryhmiin. Toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen SomeBody® -ryhmätoiminta osallistaa, vahvistaa ja eheyttää kokonaisvaltaisesti ohjattavien minäkuvaa ja itsetuntoa, lisää voimavaroja, parantaa itsetuntemusta sekä lisää kykyä toimia arjessa omissa sosiaalisissa suhteissa.

SomeBodyssa toiminnalliset liike-, asento-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja vuorovaikutusharjoitukset tehdään pienryhmissä. Harjoituksiin liittyvät kokemukset puretaan ja jaetaan ryhmässä turvallisessa ilmapiirissä ohjaajan johdolla. Omista kokemuksista ja pohdinnasta syntyvät oivallukset. Oivallukset parantavat ihmisen tiedostamista omista selviytymiskeinoista ja uusista vaihtoehdoista. Ryhmässä osallistujan sosiaaliset taidot, kehotietoisuustaidot sekä tunnetaidot kohenevat. SomeBody® -ryhmätoiminta osallistaa, lisää voimavaroja, parantaa itsetuntemusta sekä lisää kykyä toimia arjessa omissa sosiaalisissa suhteissa.

Tiesitkö, että rentoutuminen vaikuttaa mm. rauhoittumiseen, kivun lievittymiseen, mielihyvän tunteeseen ja stressinhallintakykyyn?

Rentoutuminen myös parantaa keskittymiskykyä, oppiminen tehostuu, itseymmärrys lisääntyy ja uudet ratkaisut nousevat tietoisuuteen sekä voimavarasi vahvistuvat. SomeBody®-ryhmissä tehdään mm. erilaisia rentoutumisharjoituksia.”

SomeBodysta voi lukea lisää Samkin SomeBodyn nettisivuilta.